Brezplačna poštnina z nakupom nad 45€

E-mail

etnoinkas@gmail.com

Telefonska številka

040 803 139

Vstopite v svet kadil

www.etnokadila.si

Splošni pogoji uporabe

1. Predmet urejanja

Splošni pogoji določajo pogoje uporabe storitev elektronskega poslovanja podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p., kot upravljalca spletne strani, obseg storitev elektronskega poslovanja ter pravice in obveznosti med uporabniki spletne strani in podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p., urejajo pa tudi poslovni odnos med podjetjem Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. in kupcem.

2. Veljavnost splošnih pogojev

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve elektronskega poslovanja in dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva potrošnikov, področje varstva osebnih podatkov ter drugih področij, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje družbe.

V kolikor bi zaradi spremembe veljavnih predpisov, ki urejajo ta področja, posamezna določba teh splošnih pogojev postala neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in s tem teh splošnih pogojev.

Podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. (v nadaljevanju upravljalec) ima pravico do občasnega dopolnjevanja in spreminjanja teh splošnih pogojev. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na spletni strani www.inkasperu.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembami in dopolnitvami, v kolikor po objavi sprememb nadaljuje z uporabo elektronskih storitev.

3. Odgovornost za delovanje in vsebino spletne strani podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p.

Upravljalec bo pri urejanju spletnega mesta skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila oziroma storitev, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, reklamacijski postopek).

Upravljalec se pri urejanju spletnega mesta po najboljših močeh trudi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, prav tako tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh storitev.

Spletna stran vsebuje t. i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani.

Upravljalec ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani.
Za namene statistike si podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p., pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika, predvsem pa ne pridobiva IP naslova obiskovalcev.

Kakršnokoli spremembo upravljanja spletne strani bomo objavili na tem mestu. Strežnik, na katerem se nahaja ta spletna stran, se nahaja v Mariborui in je ustrezno zavarovan.

Upravljalec pri objavi prodajnih izdelkov ponuja tudi fotografije, ki so simbolične narave in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni vsebino svojih spletnih strani ali spremeni posamezne parametre storitev ali storitve ukine brez predhodnega opozorila.

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. ali katerekoli druge pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju druge osebe), ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta www.inkasperu.si.

Podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. ali druge osebe v nobenem primeru niso odgovorne za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe storitev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Za morebitne napake na tem spletnem mestu (cene, dobavni roki, opisi izdelkov, ipd.) se vam opravičujemo.

Upravljalec lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo storitev, ki se nahajajo na spletnem mestu www.inkasperu.si zaradi kršenja teh splošnih pogojev ali veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega družba meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje storitev.

Na spletnem mestu www.inkasperu.si nekatere spletne povezave vodijo tudi na nekatere druge spletne strani, ki jih ne upravlja podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. in tudi ne preverja njihove vsebine. Podjetje navaja te povezave zgolj kot informacijo uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo uradne ponudbe ali odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med podjetjem Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. in med upravljavci teh povezanih spletnih strani.

4. Odgovornost uporabnika

Uporabnik je dolžan uporabljati elektronske storitve v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati storitve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje. Mladoletne osebe so pred nakupom izdelka dolžne pridobiti soglasje staršev oziroma skrbnikov.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja storitve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z elektronskim poslovanjem izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost elektronskih storitev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi elektronskih storitev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti elektronskih storitev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje elektronskih storitev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali spodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli poslani in potrjeni podatki ali dokumenti, ki so poslani z uporabo elektronskih storitev šteli za popolne in točne.

Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo in ga ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do elektronskih storitev (predvsem pri opravi nakupa). 

Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p., in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja elektronskih storitev in takoj obvestili upravljalce spletnega mesta www.inkasperu.si o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo elektronskih storitev.

Uporabnik lahko po lastni presoji in skladno z navodili odpove uporabo elektronskih storitev (odpoved registracije) ter zahteva izbris uporabniškega imena in drugih podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov. Upravljalec spletnega mesta www.inkasperu.si avtomatično izbriše uporabniško ime in izbriše druge podatke iz sistema storitev, če uporabnik sistema ne uporablja več kot tri leta.

5. Varstvo osebnih podatkov

a) Zaupnost podatkov

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu www.inkasperu.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

V skladu z načelom sorazmernosti upravljalec spletnega mesta www.inkasperu.si, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elektronsko poslovanje in nudenja storitev (t.j. za prodajo blaga, za odpremo blaga, za potrebe poslovnega komuniciranja, ipd.).

Ker je skrb za varovanje osebnih podatkov prioritetna ima podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. v skladu z 24. in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov sklenjene oz sprejete naslednje pravilnike:
•    Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
•    Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe elektronske pošte
•    Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe interneta
•    Vsi zaposleni pri Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. so dolžni podpisati izjavo o Varovanju osebnih podatkov

b) Ravnanje s podatki

Upravljalec spletnega mesta in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah lahko osebni podatki, ki se šteje za poslovno skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam.

Upravljalec spletnega mesta se obvezuje profesionalno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno elektronsko hrambo.

c) Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

Uporabnik spletnega mesta www.inkasperu.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov, telefonska številka uporabnika ter spol uporabnika (ki se zbira izključno za namen dobrega poslovnega komuniciranja).

Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev in se izbrišejo v treh letih po zadnjem nakupu na spletno mesto www.inkasperu.si.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p.

d) Omejitve zaradi varstva osebnih podatkov

Zaradi varstva osebnih podatkov se šteje, da identiteta uporabnikov, ki se prijavijo zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla ni ustrezno preverjena.

Pri storitvah elektronskega poslovanja, ki so dostopne samo z uporabo uporabniškega imena in gesla, je zaradi varstva osebnih podatkov dovoljeno samo naslednje: 
1. vnos osebnih podatkov uporabnika je dovoljen, vendar ne omogoča prikaza že vnesenih osebnih podatkov drugih uporabnikov, razen podatkov, ki jih je vnesel isti uporabnik;
2. uporabnik lahko vloži zahtevo za posredovanje osebnih podatkov, vendar se podatki lahko posredujejo izključno v fizični obliki na naslov stalnega prebivališča osebe, na katero se podatki nanašajo.

e) Hramba podatkov

V sklopu storitev elektronskega poslovanja je za potrebe poslovanja podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p., urejena tudi hramba omenjenih podatkov o uporabnikov v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva.

Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe.

6. Varstvo otrok

Upravljalec se zavezuje, da v skladu z dobro vero in poštenjem, brez dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo odobril nakupa osebi za katero sumi, da je mladoletna. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Prav tako upravljalec nepooblaščeni tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok. Omenjene podatke lahko po pisnem pozivu posreduje zgolj staršem oziroma skrbnikom mladoletnih oseb in po njihovem pozivu takšne osebne podatke tudi izbriše.

7. Način poslovanja in komuniciranje

Podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. posluje tako z fizičnimi (B2C) kot pravnimi osebami (B2B) z uporabo elektronskih sredstev v obliki spletne trgovine, ki se nahaja na spletnem naslovu www.inkasperu.si.

Podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. bo z uporabnikom stopilo v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo, le če ta temu ne bo izrecno nasprotoval oziroma, če se bo uporabnik s tem vnaprej strinjal. Pri tem bodo elektronska komercialna sporočila kot taka jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb (popusti, promocije ipd.) bodo nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

8. Poslovni uporabniki

Spletno mesto www.inkasperu.si je namenjeno tudi uporabi poslovnih uporabnikom – B2B (tako podjetnikom posameznikom, kot tudi drugim javnim in zasebnim pravnim osebam). Zanje se ne uporabljajo določbe teh splošnih pogojev, ki zadevajo pravice in obveznosti namenjenim izključno potrošnikom.

9. Veljavnost ponudbe in cene

Ponudnik lahko izbira med objavljenimi artikli s pomočjo glavnega menija “kategorije” , nakar se vam zaradi večje preglednosti odprejo podmeniji, v kolikor jih rubrike imajo. Zaradi same narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba nenehno osvežuje, kar pomeni, da se ta spreminja pogosto in hitro. Zato se šteje, da sta ponudba in cena artikla v trenutku potrditve naročila zgolj informativna in nimata vnaprej določene veljavnosti.

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve uporabnika, da se na podlagi prejetega obvestila o zalogi in dobavnem roku, strinja s ceno in ponudbo. Omenjeno obvestilo prejme kupec po izdaji potrdila o prejetju naročila v katerem je vključen tudi informativni predračuna za izbrano blago. V kolikor se zgodi, da se cena spremeni med obdelavo naročila oziroma se cena spremeni, ker izdelka ni na zalogi, se o tem nemudoma obvesti kupca, hkrati pa se mu omogoči takojšnji odstopi od nakupa.

Cene vseh izdelkov so prikazane v EUR in že vključujejo DDV. Navedene cene na spletnem mestu www.inkasperu.si veljajo samo ob naročilu preko spleta in plačilu po predračunu ali po povzetju.

Podatek o strošku morebitne dostave in drugih morebitnih dajatev je kupcu na voljo pri oddaji naročila.

10. Način plačila

Na spletnem mestu  lahko naročeno blago plačate na naslednje načine (plačilne pogoje določa izključno podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p.):

a) S plačilom po prevzetju, kupnino poravnate uslužbencu dostavne službe.


b) Z avansnim nakazilom na račun podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p.(na podlagi ponudbe, predračuna, naročila preko interneta).
 c) S plačilom z gotovino na sedežu podjetja.

11. Postopek nakupa

Nakup se izvrši z izborom izdelkov v nakupovalno košarico, na podlagi česar se kupcu izdela predračun, po potrditvi katerega se izdelek odpremi in zanj izda račun.

a) Nakupovalna košarica in oddaja naročila

Bodoči kupec opravi nakup (po opravljeni registraciji) z uporabo košarice za nakup,v katero dodaja izdelke, ki jih namerava kupiti, pri tem pa jih lahko pred nakupom iz košarice tudi odstrani. Izdelek se doda v košarico s potrditvijo na gumb “dodaj”, s čemer se vam izdelek izpiše v košarici. V primeru, da nakupujete več izdelkov postopek ponovite do izbora zadnjega artikla, v nasprotnem primeru pa nadaljujete nakup s klikom na gumb “blagajna”.

Odpre se vam obrazec “korak 1” kjer lahko spremenite naslov dostave v primeru, da ne želite prejeti artikla na naslov, ki ste ga navedli ob registraciji računa. Ko izpolnite obrazec kliknite na gumb “nadaljuj” za nadaljevanje v “korak 2” in tako postopek ponovite dokler se vam ne odpre “korak 3” kjer potrdite naročilo in s tem zaključite nakup.

Na vaš elektronski naslov boste prejeli potrdilo o prejetju naročila, ki je osnova za izdelavo uradnega predračuna, katerega prejmete na posredovani elektronski naslov, takoj za tem, ko naša naročniška služba pregleda vaše oddano naročilo.

b) Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila

Preden kupec odda naročilo se mu odpre predogled naročila na podlagi katerega lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko kupec napake popravi z izborom funkcije vrnitve nazaj na košarico.

c) Potrditev naročila

Naročilo na spletnem mestu www.inkasperu.si je potrjeno, ko kupec prejme povratno avtomatsko e-poštno sporočilo s potrdilom o prejemu naročila, ki ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je pričela vršiti odprema, ampak le obvestilo kupcu, da je sistem prejel naročilo.

Hkrati s potrdilom o prejemu je uporabnik napoten na hiperpovezavo, ki mu omogoča dostop do pogodbenih določil in informacij o:
•    Pravici do odstopa od pogodbe ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice oziroma kdaj te pravice uporabnik nima
•    Morebitnih stroških dostave
•    Načinu plačila in roku dobave ali izpolnitve
•    Naslovu, kamor uporabnik naslavlja svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave
•    Podatke o servisni službi in garancijskih pogojih

Upravitelj spletnega mesta omenjene podatke daje na voljo na trajnem nosilcu podatkov, (t.j. v pdf. datoteki), ki jo uporabnik prenese v svoj računalnik in shrani na disk ali drug primeren medij.

d) Preklic naročila

Kupec lahko oddano naročilo prekliče na sledeče načine:
•    da po e-pošti posreduje sporočilo z zahtevo po preklicu naročila;
•    izdanega uradnega predračuna v roku 3 dni od njegovega prejetja ne plača;
•    v primeru plačila po povzetju ne odgovori na prejeto e-pošto s katero prodajalec preverja istovetnost osebe (ter drugih morebitnih pogodbenih pogojev), ki je opravila naročilo.

e) Zavrnitev naročila

Upravitelj spletnega mesta lahko v času do izdaje obvestila, da je naročilo v obdelavi, naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.

V kolikor podjetje svojih obveznosti ne more izpolniti, ker blago ni razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev bo upravljalec o tem nemudoma obvestil uporabnika in mu vrnil vsa morebitna predhodno opravljena plačila na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

f) Sklenitev pogodbe in izpolnitev pogodbe

Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko kupec prejme uraden predračun in ga v roku 3 dni tudi plača oziroma v primeru plačila po povzetju takrat, ko prodajalec nedvomno ugotovi istovetnost kupca in pridobi soglasje za izvedbo odpreme blaga.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki in sicer na strežniku spletnega mesta www.inkasperu.si, uporabniku pa je dostopna v uporabniškem profilu (Moj račun). Kupec pa lahko, kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja, zahteva predložitev pogodbenih pogojev v pisni obliki.

V kolikor za naročeni izdelek niste prejeli računa ali potrdila po pošti, prek elektronske pošte ali skupaj z izdelkom, nas o tem nemudoma obvestite.

Podjetje mora izpolniti svojo obveznost iz prodajne pogodbe v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, razen če se z uporabnikom nista dogovorila drugače. V kolikor podjetje ne more izpolniti svojih obveznosti, ker blago ni na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitev, bo o tem nemudoma obvestil uporabnika, v kolikor je podjetje v takem primeru že sprejelo kakšno plačilo, ga bo uporabniku vrnil na enak način, kot če bi šlo za odstop od pogodbe.

g) Račun in spremna obvestila

Račun se izda na trajnem mediju, v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški, kupcu pa se ta posreduje hkrati z dostavo blaga.

Hkrati kupec prejme še pisno obvestilo o:
•    Pravici do odstopa od pogodbe ter o načinih in pogojih izvrševanja te pravice oziroma obvestilo, kdaj kupec te pravice nima;
•    Naslovu, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in pohvale;
•    Servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih;
•    Pogojih za odpoved pogodbe, kadar gre za pogodbe, ki so sklenjene za nedoločen čas oziroma za čas, ki je daljši od enega leta.

16. Dostava in stroški

Dostava se izvrši v dogovorjenem roku preko dostavne službe. Poštnina je BREZPLAČNA.

17. Dobavni rok

Dobavni roki so za vsak artikel navedeni v katalogu naše ponudbe. V primeru omejenih količin (zadnji kosi), pa bo stranka obveščena o kakršnikoli spremembi.

V naši ponudbi so postavljeni naslednji dobavni roki:
•    1-7 dni: blago v naših skladiščih ali skladiščih naših pogodbenih partnerjev;
•    3 tedne: blago iz uvoza;
•    45 dni: blago iz uvoza (za specifično in redko opremo, ki ni prisotna na našem tržišču).
V vsakem primeru bo kupec po elektronski pošti dodatno obveščen o roku dobave za vsako naročilo ali izdelkih, ki niso na zalogi. V primeru kritične zaloge (zadnji kos) se dobava izvrši kupcu, ki je prvi naročil izdelek. Ostale kupce se obvesti o novem dobavnem roku.

18. Poškodbe pri transportu

Kupec je pri prevzemu pošiljke dolžan pregledati njeno vsebnost. V primeru fizičnih poškodb pošiljke, v primeru da manjka njena vsebina in pošiljka kaže znake odprtja, je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljalcu, ki je dolžan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost.

Poškodovano pošiljko v nespremenjenem stanju odnesite na najbližjo pošto in izpolnite reklamacijski zapisnik. Prosimo, da o poškodbi pošiljke obvestite tudi naročniško službo Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p.

20. Pravica do odstopa od pogodbe

Obvestilo uporabniku pred sklenitvijo pogodbe

1. Pravica do odstopa od pogodbe

Kupcu (fizični osebi, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti) pripada pravica v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), da v štirinajstih (14) dneh, šteto od prevzema blaga, odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine.

a) Način izvrševanja pravice

Kupec je dolžan prodajalca v roku iz zgornjega odstavka pisno obvestiti o odstopu od pogodbe, pri čemer ni dolžan navesti razloge za svojo odločitev. Kupec obvestilo naslovi na sedež podjetja prodajalca (Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p., Jadranska cesta 25, 2000 Maribor) ali na kontaktni elektronski naslov : info@motornaolja.com. Za ta primer je kupcu hkrati z računom na voljo še obrazec za vračilo blaga – klikni za prenos obrazca.

Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa.

Kupec mora blago, prejeto na podlagi pogodbe od katere je odstopil, vrniti ponudniku hkrati s sporočilom o odstopu ali pa najkasneje v roku tridesetih (30) dni po poslanem sporočilu o odstopu. Vse našteto ne velja za prehrambene in hitro pokvarljive artikle.

b) Kdaj kupec nima pravice do odstopa

Kupec nima pravice odstopiti od pogodbe:
• Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo (živilsko blago) ali kateremu je že potekel rok uporabe;
• Pri pogodbah o dobavi avdio ali video posnetkov medicinskih pripomočkov, računalniških programov ali drugih aparatur, če je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je fizično posegel v izdelek;
• Pri pogodbah o finančnih storitvah, ki sta jih na potrošnikovo izrecno željo obe stranki že v celoti izpolnili, preden je potrošnik uresničil svojo pravico do odstopa od pogodbe.

Prodajalec ne bo sprejel vrnjene pošiljke, če bodo pri njej vidni kakršnikoli znaki uporabe, zlasti kot:
• V primeru zapečatene opreme je pečatnik (npr. original nalepka) odlomljen ali poškodovan ali odprt zaščitni pokrov;
• Odprta vsebina pri pokvarljivem materialu (pri prehranskih artiklih odprta oz. poškodovana embalaža , in poškodbe na embalaži neživilskih izdelkov oz. njihovo odprtje);;
• V primeru mehanskih poškodb blaga;
• Če je pri aparaturah baterija bila že uporabljena;
• Če kupec med posedovanjem blaga ni poskrbel za primerno hrambo ali zaščito
• Če kupec vrnjenega blaga ni pravilno in primerno zaščitil za transport in bi lahko to povzročilo nadaljnje napake v delovanju opreme ali blaga.

c) Obveznosti kupca pri odstopu od pogodbe in stroški povezani z odstopom
Kupec mora prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, blago mora biti nerabljeno, in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti.
Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde.
Edin strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa. Stroški vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti bremenijo kupca.

d) Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe

V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino takoj, ko je to mogoče, sicer pa najkasneje v roku tridesetih (30-ih) dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Kupnina se vrne na kupčev TRR, ki ga ta sporoči hkrati z obvestilom o odstopu.

e) Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake

Skladno z ZVPot je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Za spletne nakupe lahko kupec, ki je potrošnik skladno z določbami ZVPot, uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake v dveh letih, odkar je bila stvar izročena, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice na ta način:

 • če o napaki obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita;

 • kupec mora prodajalca obvestiti na  in natančneje opisati napako ter ponudniku omogočiti, da stvar pregleda;

 • obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo.

Kupec, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali

 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

 • vrne plačani znesek.

Če napaka ni sporna, ponudnik čim prej, vendar najpozneje v osmih dneh ugodi kupčevi zahtevi. Ponudnik pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna. Če ponudnik uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan kupcu po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda. Kupec je v primeru odobrene reklamacije za stvarno napako upravičen tudi do povračila morebitnega stroška dostave, ki ga je imel pri spletnem nakupu. Kupec, ki ni potrošnik skladno z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

Skladno z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) ponudnik v splošnih pogojih poslovanja obvešča, da trenutno ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži skladno s tem zakonom. Skladno s 4. odstavkom istega člena ponudnik objavlja povezavo na platformo za SRPS tukaj.

2. Dostava in stroški

Dostava se izvrši v dogovorjenem roku preko dostavne službe. Poštnina je brezplačna.

3. Način plačila

Na spletnem mestu  lahko naročeno blago plačate na naslednje načine (plačilne pogoje določa izključno podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p.):

a) Z avansnim nakazilom na račun podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p.(na podlagi ponudbe, predračuna, naročila preko interneta).
b) S plačilom z gotovino na sedežu podjetja.

4. Naslov, kamor kupec naslavlja svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež družbe Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p., Grušena 10 E, 2201 Zgornja Kungota  ali na elektronski naslov: info.inkasperu@gmail.com.

Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu 040-803-139 ali na naslovu e-pošte: info.inkasperu@gmail.com plačilu.

V primeru, da naročen izdelek nima lastnosti in odlik, ki jih je prodajalec izrecno obljubil oziroma je prodajalec odpremil napačen izdelek (v napačni količini, v napačni barvi, ipd) ali se ti kako drugače razlikujejo od naročila, lahko kupec blago reklamira s pisnim obvestilom, ki ga naslovi na naročniško služno podjetja. V primeru napačne dobave izdelka mora kupec o tem nemudoma obvestiti prodajalca, ki bo reklamacijo skušal rešiti v čim krajšem možnem času.

Kupec mora o reklamaciji pisno obvestiti prodajalca in poslati izdelek na njegov sedež, pri čemer mora natančno opisati napako in navesti reklamacijski zahtevek. Reklamacijski obrazec se nahaja na tej povezavi, kupec pa mora poleg blaga z vso priloženo dodatno opremo priložiti še kopijo računa, garancijski in servisni list ter druge morebitne spremne dokumente.

Prodajalec bo na pisno obvestilo odgovoril v roku 8 delovnih dni od prejema obvestila. V kolikor ugotovi, da je zahtevek neupravičen bo o tem obvestil kupca ter mu vrnil artikel na njegove stroške.

Kupec lahko v okviru reklamacijskega zahtevka zahteva popravilo artikla, znižanje kupnine (v sorazmerju z napako), zamenjavo blaga ali pa vračilo kupnine (v tem primeru se kupnina lahko zniža za čas uporabe artikla, vendar največ za znesek, za kolikor se je artiklu zaradi uporabe znižala tržna vrednost).

a) Zavrnitev reklamacije

Podjetje Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p. si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:
•    Če ima blago mehanske poškodbe;
•    Če blago ni bilo vrnjeno v orginalni embalaži;
•    Če so videni znaki nestrokovne uporabe ali vgrajevanja opreme ali material
•    Če kupec ne predloži kopijo računa;
•    Če je blago poslano na naš naslov z odkupnino;
•    Če je zaradi nepravilnega pakiranja in odpreme prišlo do mehanskih poškodb na artiklih ali povzročene kakršnekoli okvare;
•    Če k artiklom ni priložena vsa oprema, ki je bila stranki posredovana ob nakupu ter garancijski list;

23. Škoda

Prodajalec ob upoštevanju omejitev o razbremenitvi odgovornosti ne odgovarja:
•    Za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ali naklepnega ravnanja kupca (ali tretjih oseb iz sfere kupca), mehanskih poškodbe in okvar v primeru višje sile ali naravnih nesreč;
•    Za poškodbe, ki so nastale med transportom s strani dostavljalca

24. Mnenja in pritožbe uporabnikov

Uporabnik svoja mnenja, povpraševanja, komentarje, pritožbe in ugovore naslavlja na sedež družbe Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p., Jadranska cesta 25, 2000 Maribor (naročniška služba) ali na elektronski naslov: .
Morebitne pritožbe upravljalec rešuje prednostno in v duhu dobrega poslovnega sodelovanja. V ta namen bo upravljalec kupcu v roku 8 dni od prejetja pisne pritožbe potrdil, da je prejel njegovo pritožbo ter ga obvestil o poteku postopka ter o predvidenem času obravnave.

25. Avtorske pravice

Spletno mesto www.inkasperu.si je avtorsko zaščiteno in je v lasti podjetja Inkas Sandro Cenas Sanchez s.p.

26. Reševanje sporov

V kolikor morebitne spora med uporabnikom storitev in ponudnikom storitev ni možno rešiti sporazumno z metodo reševanja pritožb, se spor reši pred pristojnim sodiščem.

Osebna izkaznica podjetja

INKAS Sandro Cenas Sanchez, s.p.
Grušena 10E, Grušena, 2201 Zgornja Kungota
Davčna številka: 31457789
Matična številka: 8154457000